Historia

 

Det ortodoxa missionsarbetets historia

 

Intresset för att påbörja missionsarbete i Afrika vaknade på 1950-talet när ortodoxa finländare och dito afrikaner möttes. En missionsverksamhetsorganisation grundades år 1977 inom Finlands ortodoxa kyrka.

De första långvariga missionsarbetarna, lärarna Siina Taulamo och Maria Iltola (idag igumenia Marina), reste till Kenya år 1977 för att stöda Kenyas ortodoxa kyrka. Till deras första uppgifter hörde praktiskt lärararbete och de startade bl.a. kyrkans kvinno-, barn- och ungdomsverksamhet. Kyrkans diakoni var också på deras ansvar. Missionärernas hus ”Betania” blev snart ett center för allt finländsk missionsarbete på området.

På 1970-talet fanns det knappast några egentliga kyrkobyggnader i Kenya. Församlingarna höll gudstjänster i klassrum eller ute under något stort akacieträd. Redan från första början var byggandet av kyrkor en central del av den ortodoxa missionens verksamhet i området.

Ett av syftena med den ortodoxa missionen har varit att förbättra de allmänna levnadsförhållandena i Kenya. Organisationen har genomfört flera utvecklingsprojekt. De mest betydande man gjort har varit att bygga skolor, hälsostationer och brunnar. Den första skolan byggdes i byn Gimengwa i västra Kenya år 1979.

De första missionärerna började hålla regelbundna morgon- och kvällsandakter i Muguga. I början hölls andakterna på engelska, men så småningom blev gudstjänsttexterna översatta till de lokala stamspråken. Missionärerna hade en central roll när de gällde att undervisa de ortodoxa kenyanerna i kyrkans liturgiska liv.

Missionen har stött det ortodoxa teologiska seminariet i Nairobi, som utbildar präster för åtskilliga ortodoxa kyrkor i Afrika. Flera missionsarbetare från Finlands ortodoxa kyrka har jobbat som lärare i skolan. Missionen har också stött utbildningen av kvinnor, barn och ungdomar.

Att erbjuda hälsovårdstjänster och -upplysning i avlägsna trakter har varit en mycket viktig del av organisationens arbete i Kenya. Från och med slutet av 1990-talet har tyngdpunkten legat på undervisning i HIV- och aidsfrågor. Medlemmar från Kenyas ortodoxa kyrka har inom ramen för olika projekt utbildats till HIV- och aidsupplysare. Med stöd av den utbildning de fått kan de nu fortsätta arbetet i sina egna samfund.

De gåvor som finländska ortodoxa har bidragit med har spelat en avgörande roll för missionen i Kenya. Bidrag har huvudsakligen strömmat in genom insamlingar och donationer. Också församlingarnas missionskretsar och -kommittéer har en stor betydelse, både då det gäller att samla kapital till det praktiska arbetet, och att ge andligt stöd åt alla dem som är med om att förverkliga det i praktiken.

De senaste åren har ”Skolavgiftsfonden” och ”Missionsteamet” blivit de två centrala arbetsformerna för den ortodoxa missionen i Kenya. Den främsta målsättningen är att stöda lokala kyrkor med hjälp av den lokala befolkningens eget kunnande.